1.Overdragelse af andel

En fast tilbagevendende opgave for bestyrelsen i en andelsboligforening er at godkende nye medlemmer og priser på andele mv. Efter andelsboligforeningslovens § 6 har bestyrelsen pligt til at godkende både køber og aftalen. Bestyrelsen kan derfor ikke lovligt fralægge sig ansvaret for disse opgaver.

Med henblik på at lette arbejdet i forbindelse med overdragelser, samt at sikre en forsvarlig og hensigtsmæssig sagsbehandling, gennemgås i det følgende afsnit en overdragelsesprocedure på baggrund af et sæt standarddokumenter, hvori der indgår en overdragelsesaftale, se bilagene til kapitlet.

I de følgende afsnit gennemgås de enkelte trin i overdragelsesproceduren, herunder nøjere værdiansættelser, og endelig beskrives i de sidste afsnit en række forskellige forhold omkring overpriser og tvister om priser.

Det er ikke hensigten med afsnittet, at ABF’s forslag til procedurer skal følges slavisk af alle andelsboligforeninger. Der kan meget vel være forhold i den enkelte forening, som gør, at en anden procedure og andre standarddokumenter her vil være mere hensigtsmæssige.

Det afgørende er imidlertid, at bestyrelsen får tilrettelagt en fornuftig procedure og får den beskrevet, så der ikke i overdragelsessituationen opstår tvivl om, hvad der skal gøres og af hvem.

De beskrevne regler om værdiansættelse af individuelle forbedringer mv. er en sammenfatning af gældende retspraksis og lovgivning, og det må på den baggrund antages, at reglerne normalt ikke kan fraviges i opadgående retning. Derimod kan det meget vel tænkes, at en forening af den ene eller anden grund i vedtægterne fastsætter lavere priser eller indfører et prismaksimeringssystem. Kun i få tilfælde vil man kunne beregne en højere pris end den, der følger af nedenstående regler om forbedringer. I disse tilfælde bør årsagen til fravigelsen af reglerne nøje præciseres i en note til vurderingsrapporten, så køber er opmærksom på fravigelsen.

Ud over regler for vurdering af forbedringer mv. bør der i den enkelte forening også udarbejdes vejledninger og regler, i takt med at specielle problemer løses. Derved undgår man, at tvivlsspørgsmål afgøres forskelligt afhængigt af de bestyrelsesmedlemmer, der deltager i beslutningen om godkendelse af priser – altså en uheldig ”slingrekurs”, som kan føre til tvister mellem bestyrelsen og medlemmerne, og mellem medlemmerne indbyrdes.

Endelig bør der fastsættes regler for, hvordan tvister om værdien af individuelle forbedringer mv. skal søges løst, så tidsspilde og skænderier i den anledning undgås.

 

Indhold

1.1. Overdragelsesprocedure

1.1.1. Anmodning om udtræden

1.1.2. Særligt om samlivsophævelse

1.1.3. Særligt om dødsboer

1.1.3.1. Skifteretsattest

1.1.3.2. Uskiftet bo

1.1.3.3. Bobestyrerbo

1.1.3.4. Privat skifte

1.1.3.5. Dødsboets deltagelse på generalforsamling

1.1.3.6. Sikring af foreningens økonomiske krav

1.1.3.7. Ansvarsfraskrivelsesklausul

1.1.4. Forældrekøb og forældrefinansiering

1.1.5. Sælgers opgørelse af forbedringsværdier m.v.

1.1.6. Bestyrelsens besigtigelse

1.1.7. Bestyrelsens godkendelse af pris

1.1.8. Godkendelse af køber og aftale

1.1.9. Proceduren omkring ventelister

1.1.9.1. Den interne liste og frigørelseskriteriet

1.1.9.2. Ventelister for eksterne

1.1.9.3. Interesseliste

1.1.9.4 Salg under prisen

1.1.9.5. Håndtering af personoplysninger i forbindelse med ventelister

1.1.10. Ejendomsmæglere

1.1.11. Overdragelsesaftalen og oplysningspligt

1.1.12. Købers fortrydelsesret

1.1.12.1. Fortrydelsesfristen og betingelserne

1.1.13. Betalingsbetingelser

1.1.14. Andre retshandler

1.1.15. Bytte

1.1.16. Erhvervsandele

1.1.17. Sælgers omkostninger

1.1.18. Betaling af overdragelsessummen

1.1.19. Gennemgang af det overtagne

1.1.20. Køber flytter ind før overtagelsesdagen

1.2. Formueandelen

1.2.1. Vedtægtsbestemmelser

1.2.2. Årsrapportens note om andelsværdi

1.2.3. Formuebevægelser og regulering af andelsværdi

1.2.4. Formuefordeling

1.2.5. Nye andele

1.3. Værdi af individuelle forbedringer m.v.

1.3.1. Det formelle grundlag for værdiansættelsen

1.3.2. Boligstyrelsens cirkulære af 21. april 1986 (prisfastsættelse)

1.3.3. Retspraksis

1.3.4. Særlige vedtægtsbestemmelser

1.3.5. Definitioner på forbedring m.v.

1.3.6. Forbedringer og vedligeholdelse

1.3.7. Særligt om forbedringer af udearealer

1.3.8. Tilpasset løsøre

1.3.9. Særligt om nybyg og byfornyelse

1.3.10. Eget arbejde

1.3.11. Løsøre

1.3.12. Særligt om hvidevarer m.v. i nybyg

1.3.13. Grundlaget for vurderingen

1.3.14. Vurderingsprincipper

1.4. Mangler, overpris, dusør og ulovlige bygningsindretninger

1.4.1. Dusør

1.4.2. Overpris

1.4.3. Forældelse

1.4.4. Mangler og ulovlige bygningsindretninger

1.4.5. Hvem skal betale for afhjælpning af mangler m.v.

1.4.6. Forældelsesregler

1.5. Tvister om forbedringsværdier m.v. og voldgift

1.5.1. Voldgiftsaftaler

1.5.2. Voldgiftsproceduren gennem ABF

1.5.3. Voldgiftskendelsens retsvirkninger

1.5.4. Domstolsafgørelser

Sidst opdateret: 8. april 2021 kl: 13:29