2.Administration og forvaltning

Det er bestyrelsens opgave at drive og administrere ejendommen forsvarligt.

I nogle tilfælde påtager bestyrelsen selv opgaven med at administrere, mens opgaven i andre tilfælde overlades til en udenforstående administrator. Der findes tillige en række blandingsformer, hvor opgaverne løses delvist af bestyrelsen og delvist af ekstern professionel hjælp.

Hvis en forening overvejer at skifte administrationsform, bør foreningens ressourcer og forhold i øvrigt overvejes nøje. Såfremt bestyrelsen selv vil varetage administrationen, må der, for at sikre den bedst mulige løsning af opgaverne, fastlægges helt klare retningslinjer for, hvordan opgaven skal løses. Det er fx vigtigt, at der er flere i bestyrelsen, som er i stand til at varetage de administrative funktioner. Ellers kommer foreningen nemt i en ubehagelig situation, hvis vedkommende udtræder af bestyrelsen, fx fordi han/hun flytter fra foreningen.

Påtænkes ansættelse af ekstern administrator, bør samtlige forhold omkring administrationen klarlægges, såsom opgaver og honorering således, at generalforsamlingen inden beslutningen er bekendt med, hvilke opgaver der overgår til administrator. På denne vis sikres det, at generalforsamlingen træffer beslutning om administrationsformen på oplyst grundlag.

Udskiftning af administrator eller skift af administrationsform bør af praktiske grunde, så vidt det er muligt, ske i forbindelse med afslutningen af et regnskabsår.

 

Indhold

2.1. De administrative opgaver

2.2. Periodisk tilbagevendende opgaver

2.2.1. Opkrævning af boligafgift og evt. leje

2.2.2. Betaling af udgifter

2.2.3. Forvaltning af foreningens midler

2.2.4. Overdragelsessummen

2.2.5. Bogføringsloven

2.2.6. Varsling af lejestigninger

2.2.7. Aftaler i forbindelse med flytning

2.2.8. Ansættelsesaftaler

2.3. Lejlighedsvise opgaver

2.4. Selvadministration

2.5. Professionel administration

2.5.1. Administrationsaftalen

2.5.2. Rådgivning

2.5.3. Administrators ansvar

2.5.4. Bestyrelsens forvaltningsmæssige opgaver

2.5.5. Bestyrelsens opgaver ved skift og valg af administrator

2.6. Blandingsformer

Sidst opdateret: 22. august 2016 kl: 11:44