Andelsboligforeningens økonomi

7.Finansiering

Andelsboligforeninger vil ofte have et behov for finansiering. Det kan fx være i forbindelse med stiftelsen af foreningen eller ved større vedligeholdelsesarbejder.

Der er ikke en bestemt type lån, der er den bedste til alle andelsboligforeninger. Tværtimod er den enkelte forenings specifikke forhold og ønsker meget vigtige, når valget skal træffes.

Forhold ved ejendommen såsom beliggenhed, vedligeholdelsesstand og behovet for moderniseringer spiller ind på valg af lån. Også økonomi, risikovillighed samt foreningens forventninger til udviklingen i rente og inflation må overvejes.

Da forskellige låntyper har forskellig rente, har valg af låntype en direkte effekt på andelsboligforeningens udgifter og derved boligafgiften.

Låntypen har også indflydelse på andelskronens værdi. De forskellige metoder til at værdiansætte andelskronen påvirker foreningens formue forskelligt. Ved forskellige låntyper og værdiansættelsesmetoder vil andelskronen være mere eller mindre følsom over for renteudsving.

Finansieringen i en andelsboligforening bør sigte imod at afspejle en stabil og rolig udvikling i andelskronen.

Lån optaget efter den 1. juli 2013 med pant i fast ejendom eller pant i en andel i en andelsboligforening skal risikoklassificeres. Risikoklassificeringen foregår i form af, at alle låntyper har fået farven rød, gul eller grøn. Rød er de mest risikable og/eller komplicerede lån, og grøn er de mest risikofrie lån. Gul er dem, der befinder sig midt imellem. Hvordan lån skal klassificeres er beskrevet i bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter – se bilag 3.4.

Det må anbefales altid at søge vejledning hos en professionel rådgiver om fordele og risici, før foreningen vælger lån.

 

Indhold

7.1. Afdragsformer

7.1.1. Annuitet

7.1.2. Serielån

7.1.3. Afdragsfrihed

7.1.4. Stående lån

7.2. Lån i realkredit

7.2.1. Obligationslån med fast rente

7.2.2. Kontantlån med fast rente

7.2.3. Kontantlån med rentetilpasning (F1-F10)

7.2.4. Indekslån

7.3. Lån i pengeinstitut

7.3.1. Lån

7.3.2. Kredit

7.4. Grundejernes Investeringsfond

7.5. Private pantebreve

7.6. Hæftelse

7.6.1. Solidarisk hæftelse

7.6.2. Pro rata hæftelse

7.7. Renteswap

7.8. Forhøjelse af andelsindskud

7.9. Finansiering af den enkelte andel

7.9.1. Realkreditlån til andelshavere

7.10. Forældrefinansiering

 

Sidst opdateret: 28. maj 2020 kl: 12:01