Andelsboligforeningens økonomi

3.Formueopgørelse og regnskabsopstilling

Indhold

3.1. Opgørelse af aktiverne

3.1.1. Omsætningsaktiver

3.1.2. Anlægsaktiver

3.1.2.1. Ejendommens værdiansættelse i årsrapporten (årsregnskabsloven)

3.1.2.2. Ejendommens værdiansættelse ved andelsværdiberegningen (andelsboligforeningsloven)

3.1.2.2.1. Andelsboligforeningslovens § 5, stk. 2, litra a

3.1.2.2.2. Andelsboligforeningslovens § 5, stk. 2, litra b

3.1.2.2.3. Andelsboligforeningslovens § 5, stk. 2, litra c

3.1.2.2.4. Særligt om andelsboligforeninger, der stiftes fra og med den 1. juli 2013 ved køb af en udlejningsejendom

3.1.3. Særligt om nybyggede andelsboliger

3.1.4. Regler om samme vurderingsprincip for støttede andelsboligforeninger og alle øvrige andelsboligforeninger

3.1.5. Omvurderinger

3.1.5.1. Klage over vurdering

3.1.6. Forbedringer

3.1.7. Forbedringer og kontantejendomsværdi

3.1.8. Individuelle forbedringer

3.1.9. Maksimalprissystemet

3.1.10. Vedtægtsbestemmelser om ejendomsværdi

3.1.11. Andre anlægsaktiver

3.2. Opgørelse af gæld

3.2.1. Kortfristet gæld

3.2.1.1. Kassekredit

3.2.1.2. Kortfristede lån

3.2.1.3. Skyldige omkostninger

3.2.1.4. Forudbetalt leje

3.2.2. Langfristet gæld

3.2.2.1. Prioritetsgæld

3.2.2.2. Anden gæld med lang løbetid

3.2.2.3. Prioritetsgælds værdiansættelse i årsrapporten (årsregnskabsloven)

3.2.2.4. Prioritetsgælds værdiansættelse ved andelsværdiberegningen (andelsboligforeningsloven)

3.2.3. Kursregulering af gælden

3.2.4. Indeksering af gælden

3.2.5. Gældens pålydende

3.2.6. Særligt om nybyggede andelsboliger med kontant offentligt tilskud

3.2.7. Afdragsbidrag

3.2.8. Finansielle kontrakter (renteswaps)

3.2.9. Hensatte forpligtelser

3.2.10. Reservationer til fremtidig vedligeholdelse

3.3. Opgørelse af egenkapitalen

3.4. Note om andelsværdi

3.5. Note om skattekrav ved ophør med erhvervsmæssig virksomhed

3.6. Note om nøgleoplysninger

3.7. Opstilling af årsrapporten

3.7.1. Regnskabsvejledning for andelsboligforeninger

3.7.2. Det praktiske arbejde

Sidst opdateret: 17. august 2016 kl: 15:37